ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน
ระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ให้กับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายในประเทศ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่

สมัคร

ระเบียบการสมัครเข้าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หรือแสกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครพิธีถวายพระพร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563โดยมีบาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณครูบาอาจารย์ และแสดงความยกย่องครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้ และในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทางโรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ face shield เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ในการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นในวันนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ โดยส่งบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมที่โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อแห่งนี้ อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ขอบคุณค่ะวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อขอพรแม่พระ และเตรียมพร้อมด้านจิตใจคณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ในเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศตอนเช้าของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงเช้า เมื่อนักเรียนลงจากรถจะมีคุณครูเวรทำหน้าที่คัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นชั้นเรียน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เมื่อถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจะเข้าแถวที่หอประชุมยอแซฟ และมีการเว้นระยะห่างในการเข้าแถว และสวมใส่แมส หรือ Face Shield ทุกคน และในทุกเช้า บาดหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จะมาให้โอวาท และข้อคิดกับนักเรียน ในทุกๆเช้า เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน