ข่าวประชาสัมพันธ์วจนพิธีกรรม
โอกาสปิดเดือนแม่พระ

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้จัดวจนพิธีกรรมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรวมทั้งสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ และวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมสวดสายประคำ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่แม่พระ แสดงถึงความรัก ความศรัทธา ที่มีต่อพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนBig Cleaning

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้ทำความสะอาดห้องเรียน ของเด็กๆในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดในเด็กเล็ก ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็ก จึงได้หมั่นทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ และห้องเรียน ให้สะอาดปลอดภัย เพื่อที่จะให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ต่อไปค่ะค่ายวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนำ KAENGKHRO MODEL : Holistic Develoment พัฒนาแบบองค์รวม นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติทำให้สามารถความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังได้รับความสนุกสนานทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเข้าค่ายในครั้งนี้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

ภาพกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าบ้านพลัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการให้กับเด็กระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข