ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน
ระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ให้กับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายในประเทศ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่

สมัคร

ระเบียบการสมัครเข้าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หรือแสกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันของทุกส่วนในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแบบ KAENGKHRO Model : Onwards and Upwards รากฐานเพื่อพัฒนา การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทุกด้านในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียน
อนุบาล ครั้งที่ 12

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ เข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ พระคุณเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งกระทรงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบกและสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้น ด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อวงการดนตรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทางดนตรีแก่นักเรียนและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีและซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัยปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแบบ KAENGKHRO Model : Noble Character ดำรงเกียรติภูมิ การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของแต่ละคน ภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง แสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น และดำรงตนเองในการเรียนรู้อยู่เสมอการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้มาตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ น้อยนาม ดร.พิรุณ เรืองไพศาล และ ดร.สมยศ ชิณโคตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ณ ห้อง Ave Maria โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแบบ KAENGKHRO Model : Knowledge Community ชุมชนอุดมปัญญา การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในวาระต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Holistic Development พัฒนาแบบองค์รวม การพัฒนาทั้งครบในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการบริหารการจัดการองค์กรโดยให้ทุกคน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน Onwards & Upwards รากฐานเพื่อพัฒนา การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทุกด้านในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21การแข่งขันโปงลาง ชิงแชมป์ภาคอีสาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วงโปงลางมารีย์ศรีอีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงโปงลาง ชิงแชมป์ภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ KAENGKHRO Model : Glocalization ( ปราชญ์บ้านสู่สากล ) การส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21