ประวัติโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ